سرپرست سازمان بیمه تامین اجتماعی درباره علت تفاوت بین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

تفاوت فاحش در میزان حقوق بازنشستگان

ابوالحسن قورچیان، سرپرست سازمان بیمه تامین اجتماعی البرز با اشاره به تفاوت بین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: حق بیمه بعضی از بازنشستگان در دو سال آخر توسط بعضی کارفرما‌ها به صورت حداقل دستمزد پرداخت می‌شود و از آنجا که حقوق بازنشستگی براساس حق بیمه دو سال آخر اشتغال افراد محاسبه می‌شود، حقوق بازنشستگی این افراد کمتر از بقیه واریز می‌شود.

او افزود: مستمری بگیران هنگام اشتغال به صورت دائم حق بیمه پرداخت شده شان را رصد کنند.

سرپرست سازمان بیمه تامین اجتماعی البرز گفت: درحال شناسایی افراد واجد شرایط دریافت بیمه کارگری هستیم.

ارسال نظر